תקנון תנאי שימוש באתר Melonot.co.il

Share on Facebook
הזמן חופשה במלון

נט טוגדר שיווק באינטרנט בע"מ, ח.פ. 514404664 (להלן: החברה) מודה לכם על שבחרתם לעשות שימוש באתר www.melonot.co.il (להלן: האתר), הנמצא בבעלות החברה. השמות "נט טוגדר" ו- www.melonot.co.il נמצאים בבעלות החברה ואין לאיש, למעט מי שהורשה לכך בכתב על ידי החברה, זכות לעשות בהם שימוש כלשהו.

 

1.                   מטרת תקנון זה – תקנון זה (להלן: התקנון) בא להבטיח את זכויותיכם, לקבוע את אחריות החברה, ולהסדיר את מהות היחסים העיסקיים והמשפטיים שבין הגולשים והמשתמשים באתר לבין החברה.

הוראות התקנון יחולו לגבי כל מבקר/ת ו/או משתמש/ת אחר/ת (בכל צורה שהיא) באתר, לרבות לגבי כל המפרסם חוות דעת באתר ולגבי רוכש/ת (לרבות רוכש/ת פוטנציאלי/ת) של שירותים.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את התקנון לפי שיקול דעתה הבלעדי.

בעשותכם שימוש באתר, אתם מסכימים לתנאי תקנון זה במלואם וללא תנאי או סייג.

 

2.                   מטרת האתר - האתר מיועד לאפשר לקהל הגולשים והמשתמשים, בישראל ומחוצה לה, לאסוף מידע תיירותי, לפרסם חוויות מאתרי תיירות שונים וחוות דעת לגבי מלונות ושירותים תיירותיים אחרים. בנוסף, ישווקו באתר על ידי משווקים שונים (להלן: משווק/ים) שירותי תיירות שונים, הניתנים לרכישה באופן ישיר אצל המשווקים (ללא התערבות החברה וללא קשר לאתר). האתר ו/או החברה אינם סוכנות נסיעות. אין באילו מהפירסומים האמורים – הן פירסומי גולשים אחרים והן פירסומי משווקים – כדי להוות המלצה כלשהי מצידו של האתר או אישור לנכונות הפירסום או הסכמה עם תוכן האמור באותו פירסום. אין לבצע באתר פעולות כלשהן, אשר נוגדות את הדין או את זכויותיו של צד ג' כלשהו. בכל מקרה של ספק צרו קשר עם החברה.

 

3.                   פירסום והעלאת מידע על ידי הגולשים, לרבות חוות דעת – כל אחד מהגולשים יהיה זכאי לפרסם, במקום המיועד לכך, מידע, חוות דעת, תצלומים וכיו"ב, הנוגעים לבית מלון בו שהה או לשירותי תיירות אחרים אותם צרך. מטיבם, פירסומים כאמור אינם אובייקטיביים, הם נועדו כשרות עזר בלבד ויש לייחס להם חשיבות מוגבלת וביקורתית. 

 

בקשר עם הפירסום מובהר כי:

3.1.             חלה על המפרסם החובה המוחלטת לכך שכל המידע המפורסם על ידו ינוסח בלשון נקיה, ללא שימוש במילות גנאי, וכי הוא יהיה אמיתי, מדוייק, עדכני ושלם. תשומת ליבכם כי פירסום מידע שאינו נכון עלול, בנסיבות מסויימות, להטיל על המפרסם חבות פלילית ו/או אזרחית בגין הוצאת לשון הרע.

 

3.2.             אין לפרסם באתר פירסומים מסחריים כלשהם או פירסומים שאינם מתייחסים באופן ישיר לנושאים תיירותיים ויש להימנע מכל פירסום המיועד מטיבו למבוגרים בלבד או פירסום הכולל פרטים מזהים של צדדים שלישיים ללא קבלת הסכמתם המפורשת בכתב (לרבות פירסום תצלומים של צדדים שלישיים) או פירסום בעל תכנים ומשמעויות פוליטיות או פירסומים הנוגעים למערכות יחסים בין אנשים או פירסומים שיש בהם חשש לעבירה על החוק הפלילי בישראל או חשש לגרימת עוולה על פי החוק האזרחי או פירסומים הפוגעים בקניינו של האחר. החברה שומרת לעצמה את הזכות למנוע מגולשים מסויימים כניסה לאתר ולשירותים המוצעים בו (הן על ידי החברה והן על ידי המשווקים), בכל זמן ומכל סיבה שהיא, לרבות בשל פירסום, שלא כאמור לעיל והיא לא תהיה חייבת לנמק את סירובה. 

 

3.3.             אין לפרסם באתר פירסומים כלשהם הכוללים וירוסים, תולעים, ספיידרים, סוסים טרויאניים וכיו"ב, אשר עלולים לגרום נזק למחשבי החברה או למחשבי גולשים אחרים או להאט את פעילותם או להעתיק את תוכנם או לחדור אליהם בדרך כלשהי.

מבלי לפגוע באחריות המפרסם, כאמור, החברה שומרת לעצמה את הזכות להסיר כל פירסום אשר לדעתה בוצע בניגוד לאמור לעיל, ללא הודעה מוקדמת ומבלי לדווח על כך למפרסם.

 

4.                   העברת זכויות קנין רוחני - מובהר כי מרגע פירסום חוות דעת באתר, מלוא זכויות היוצרים ושאר זכויות הקנין הרוחני באותו פירסום יועברו באופן בלתי חוזר לחברה, ללא תמורה כלשהי מצידה, ומאותו רגע ואילך החברה לבדה תהיה זכאית לעשות כל שימוש – לרבות מסחרי – בפירסום ולא תהיה חייבת קרדיט כלשהו למפרסם. בכל הקשור לפירסום (כולו או חלקו וכל הנלווה לו), החברה תהיה זכאית למסחרו, להעבירו לאחרים, להשתמש בו, להעתיקו, לשנותו, לתרגמו, להפיצו, לפרסמו, ליצור נגזרות ממנו, והכל הן בישראל והן מחוץ לישראל.

 

5.                   תנאי לפירסום – טרם ביצוע פירסום כלשהו, יהיה על המפרסם לאשר, בנוסח שישתנה מפעם לפעם על פי שיקולה הבלעדי של החברה כי הפירסום משקף ניסיון אמיתי של המפרסם, כי הוא אינו פועל בשירותו הישיר או העקיף של ספק השירות המתואר על ידו או של מתחרה כלשהו של השירות המתואר על ידו או של בעל ענין אחר כלשהו, כי לא הוצעה לו ולא ניתנה לו במישרין או בעקיפין תמורה כלשהי בגין הפירסום וכי בהעלותו את הפירסום לאתר הוא מעביר, ללא תמורה, לחברה, את מלוא זכויות היוצרים ושאר זכויות הקנין הרוחני בחוות הדעת ובכל הנלווה וכי הוא מוותר על זכותך המוסרית בכל הנ"ל. בכל מקרה של פירסום תצלומים כלשהם, יהיה עליו לאשר כי כל האנשים המופיעים בתצלומים אישרו בכתב את פירסומם, כי התצלומים אינם כוללים פרטים שעלולים להיות פוגעניים למצולם או לגולשים סבירים אחרים, כי מלוא זכויות היוצרים בתצלומים שייכות לו וכי אין בפירסום פגיעה כלשהי בצד ג' כלשהו או בזכויותיו.

 

6.                   היחסים בין האתר, המשווקים והלקוחות - בכל הקשור לרכישה של שירותי תיירות, מובהר בזה כי האתר מתווך בלבד בין קהל הגולשים לבין משווקים שונים. משווקים כאמור אינם נמצאים בבעלותה המלאה או החלקית של החברה ואין לחברה שליטה כלשהי על פעילותם. ההתקשרות, ככל שתהיה כזו בין מי מהגולשים לבין מי מהמשווקים, נעשית באופן ישיר בין הגולש לבין המשווק הרלוונטי, ללא כל התערבות של החברה (למעט כמפורט בתקנון זה). בכל רכישה של שירותים, מנותב הגולש (אף אם לא נותק מהאתר) לאתרו של המשווק לשם התקשרות ישירה איתו.

לפיכך, החברה לא יכולה להיות והיא אינה אחראית לטיב ולאיכות השירותים המוצעים על-ידי המשווקים, לאמיתות התוכן הכלול בהם או לכל עניין אחר הקשור, במכירה ו/או בשירותים הנ"ל, הכל בכפוף להוראות תקנון זה.

החברה – כמי שיוצרת את הקשר הישיר שבין הגולש לבין המשווק – עושה כל מאמץ סביר על מנת להבטיח שהמשווקים יהיו אמינים וכי השירות המוענק על ידם לגולשים יהיה לשביעות רצון הגולשים. על מנת שנוכל לשפר את השירות, נשמח אם תודיעו לנו בכל מקרה שתיתקלו בבעיה כלשהי. מבלי שתוטל עלינו כל אחריות בענין זה, אנו נפעל, כמיטב יכולתנו, בכדי לשרת אתכם אל מול המשווק.

 

7.                   רכישה של שירותים ששווקו באתר – כל השירותים המשווקים באתר לרכישה, תוארו באופן בלעדי על ידי המשווקים (לרבות הוספה של צילומים ככל שיש כאלה) ומבלי שהחברה ביצעה בדיקה כלשהי לגבי תיאור כאמור. מטבעם של דברים, לאור התחלופה הגבוהה של השירותים המוצעים ולאור ההיקף הגדול של השירותים המוצעים, החברה אף אינה יכולה לבצע בדיקה עצמאית משלה. בסמוך לכל אחד מהשירותים המוצעים מופיע שמו של המשווק ופרטים נוספים שהוצבו כולם על ידי המשווק ועל פי שיקול דעתו הבלעדי. תשומת ליבכם כי לכל משווק הזכות לשנות בכל עת (אך כמובן לא לאחר ביצוע ההזמנה) את השירות ואת תנאיו, לרבות את מחירו ואת תנאי התשלום. טרם ביצוע ההזמנה נא וודאו את המחיר והתנאים העדכניים של השירות שברצונכם לרכוש וכן את העלות הכוללת.

טרם ביצוע ההזמנה, נא בידקו כי השירות מתאים לכם מכל הבחינות, לרבות מבחינת מיקומו, טיבו, איכותו ומחירו.

עצם הצגת השירותים באתר אינה מהווה המלצה ו/או הבעת דעה מצד החברה ו/או האתר לגבי אופיים של השירותים, תכונותיהם, טיבם, יכולתו של המשווק לשווק אותם, מחירם בשוק החופשי וכיו"ב. אנו ממליצים לכם לבצע סקר שוק על מנת לבדוק שירותים, מחירים וכיו"ב אצל מתחרים שונים – הן כאלו המשווקים את השירותים המוצעים על ידם באתר והן כאלה שאינם משווקים את שירותיהם באתר.

 

8.                   רישום לאתר - תנאי מוקדם לעשיית שימוש באתר (מעבר לצפיה ולגלישה רגילים) הוא פתיחת חשבון משתמש. בשימושים חוזרים באתר, תוכלו על פי בחירתכם להשתמש בחשבון המשתמש הקודם (לצורך כך יהיה עליכם לזכור את הדואר האלקטרוני והסיסמא) או לפתוח חשבון משתמש חדש. על מנת למנוע בעיות ועיכובים, נא הקפידו על מילוי מדוייק של הפרטים. הקלדת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לנקוט נגד מוסרי פרטים כוזבים צעדים משפטיים, לרבות תביעות בגין נזקים. משום רגישותו של המידע המתפרסם באתר, הנכם נדרשים להצפין את פרטי הכניסה לחשבונכם על מנת שאיש, מלבדכם, לא יכול לעשות בו שימוש כלשהו.

 

9.                   אבטחה ופרטיות - אנו משתמשים בטכנולוגיות מתקדמות לשם הגנה על פרטיותכם ועל מנת שהעיסקה תהיה בטוחה ככל הניתן. אנו נהיה זכאים להחליף את דרכי אבטחת המידע על פי שיקול דעתנו. אנו ננקוט בצעדים סבירים לשם הבטחת המידע ומתחייבים שלא להעביר מיוזמתנו וללא הסכמתכם את פרטיכם האישיים לגורמים חיצוניים כלשהם. אנו נהיה זכאים להשתמש במידע לצרכינו שלנו, ונהיה זכאים לשלוח אליכם דואר אלקטרוני ולפנות אליכם בכתב בכל מידע בדבר מבצעים של החברה, חידושים באתר, פירסומות ממשווקים נבחרים וכיו"ב, אלא אם בחרתם וסימנתם בטופס הרישום לאתר כי אינכם מעוניינים בכך.

 

10.               הגבלת אחריות – אנו נהיה פטורים מכל אחריות הקשורה במערכת היחסים שביניכם לבין המשווקים ו/או מכל אחריות לגבי מצגים כלשהם שנמסרו על ידי המשווקים, לרבות תיאור השירותים המוצעים, זמינותם, מועדם, מחירם ומיגבלות כלשהם המוטלות בקשר אליהם אם בכלל, לרבות אזהרות מסע. כמו כן אנו נהיה פטורים מכל אחריות בגין פירסומים שונים שפורסמו באתר, לרבות בגין הוצאת לשון הרע, פגיעה בפרטיות וכיו"ב.

 

בכל מקרה: (א) החברה לא תהיה אחראית בגין כל נזקים עקיפים או תוצאתיים; (ב) חבות החברה בכל עילה משפטית שהיא, לא תעלה על 100 ₪. החברה, בעליה ו/או כל הפועל מטעמה לא יהיו אחראים לכך שהשרת אשר באמצעותו עובד האתר יהיה נקי מוירוסים או מרכיבים או אלמנטים זרים אחרים אשר עלולים לפגוע או לפגום במחשב האישי של הגולש או בציוד אחר של הגולש כאשר הוא נכנס לאתר ו/או משתמש באתר ו/או מזמין או שירותים.
 
 
 

 

11.               בעלות ושמירה על זכויות – האתר, עיצובו, אירגונו, תוכנו, המידע האצור בו (בכל דרך שהיא), התצלומים, הסרטונים וחוות הדעת של הגולשים) הם בבעלותה המלאה של החברה. האתר וכל תוכנו מוגנים באמצעות חוקים שונים המגנים על בעלי הזכויות בו ובחלקיו, לרבות זכויות קנין רוחני שונות. רוכש ו/או גולש ו/או מבקר ו/או כל צד ג' אחר כלשהו אינו רשאי לבצע פעולה כלשהי אשר יש בה כדי לפגוע בזכויות הקנין, לרבות הקנין הרוחני, של בעלי הזכות. אין לעשות באתר, או בכל חלק ממנו, כל פעולה, למעט שימוש בו על פי מטרתו. החברה אוסרת על המשתמשים ו/או המבקרים באתר לבצע בו כל פעולה שיש בה כדי להביא לשינוי האתר או כל חלק ממנו. העלאה של מידע לאתר תבוצע רך ורק בהתאם לכללים המופיעים בתקנון זה.

מבלי לגרוע בכלליות האמור חל איסור חמור על המשתמשים באתר: (א) לעשות בו שימוש למטרות שאינן חוקיות; (ב) לשנות, להעתיק או לשכפל (לרבות בדרך של crawlers, ספיידרים וכיו"ב אמצעים אוטומטיים או אוטומטיים למחצה), לפרסם, ליצור עבודות נגזרות, לעשות שימוש שלא במסגרת האתר, למכור או לשווק – בין לצורך מסחרי ובין לצורך שאינו מסחרי – כל מידע, תצלום, סרטון, תוכנה, מלל, תיאור, חוות דעת, פירסום או כל ענין אחר שהופיע באתר; (ג) לבטל, לפגוע או לעקוף – בכל דרך שהיא – את המיגבלות שנועדו לשם הגנת האתר ולשם מניעת העתקו/סריקתו; (ד) לבצע פעולות שעלולות להעמיס עומסי עבודה בלתי סבירים על תשתית האתר ושרתיו ויובהר כי כל שימוש שאינו על פי מטרתו המוצהרת של האתר ייחשב כשימוש שאינו סביר; (ה) ליצור קישורים מהאתר לאתרים אחרים ו/או ליצור קישורים מאתרים אחרים אל האתר.

 

12.               דין חל ושיפוט – התקנון וכל הקשור באתר נמצא בשיפוטו של הדין הישראלי. כל מחלוקת שהיא בין רוכש ו/או גולש באתר לבין החברה בשל פעילות באמצעות האתר תתברר בישראל בבתי המשפט המוסמכים בעיר תל-אביב בלבד.

    

על ידי הלחיצה על הכפתור לאישור הרישום לאתר, הנך מאשר כי: (א) קראת את התקנון במלואו, הבנת את כל הוראותיו ואתה מסכים לכל התנאים הנכללים בו. בכל מקרה של אי בהירות אנו ממליצים לך ליצור איתנו קשר על פי פרטינו המופיעים באתר; (ב) כי אתה מעל גיל 18 ובעל כשרות משפטית.